Att sträva efter tillgänglighet på webbplatser är något som angår alla parter 

Tillgänglighet är inte bara en teoretisk målsättning på hög nivå. Det handlar inte heller enbart om att följa lagkrav och de riktlinjer de hänvisar till. Inom tillgänglighet ställer användarnas funktionella förmågor på webbplatsen – inklusive sinnen som syn och hörsel, rörelseförmåga, kognitiva förmågor som att lära och tillämpa kunskap och minne, samt kommunikationsförmåga – krav på webbplatsens funktioner och innehåll. Webbplatsutvecklare strävar efter att uppfylla dessa krav när de planerar navigeringen på webbplatsen, webbplatsens struktur, innehållet och de metoder som används för att mata in eller presentera information. Speciellt måste webbplatsnavigering vara flexibel och rakt fram, strukturen måste vara bekant, innehållet måste vara lättförståeligt och minnesvärt, inmatningsmetoderna måste vara enkla att hitta och presentationen bör vara tydlig och erbjuda alternativa metoder. Det finns således många faktorer att beakta vid webbplatsdesign. 

Under utvecklingen av webbplatser fattar webbplatsdesigners och deras chefer flera beslut, antaganden och val när de skapar webbplatser. Användarnas förmågor och behov varierar dock kraftigt, vilket kan göra det svårt att ta hänsyn till användarnas behov. Dessutom kan det vara utmanande att uppnå tillgänglighet för en webbplats med begränsad information, tid och budget – i sådana situationer kan etiska dilemman uppstå. Etiska dilemman uppstår när människor upplever att deras skyldigheter gentemot en grupp är i konflikt med en annan grupps intressen eller övertygelser. Etisk konflikt kan uppstå i förhållandet mellan intern och extern motivation och utmaningar. Människors etiska värderingar är dock naturligt en del av webbplatsdesign och slutligen har webbplatsbyggarna makten och även skyldigheten att bestämma vad som ska beaktas i webbplatsens utformning och vad som inte ska beaktas. 

Webbplatsdesigners och byggare har interna och externa motivationsfaktorer och står inför interna och externa utmaningar som påverkar deras avsikt att främja tillgänglighet. Interna motivationsfaktorer inkluderar personlig motivation, uppfattningen att tillgänglighet är till nytta för alla, synen på att förbättra produktkvalitet och företagets rykte, samt användarkunskap. Externa motivationsfaktorer kan inkludera lagkrav, företags- eller kundkrav, påverkan från externa samhällen och affärstryck. Interna utmaningar kan inkludera brist på tekniska färdigheter, begränsad kunskap om tillgänglighetsriktlinjer och -standarder som WCAG (webbplatsens tillgänglighetsriktlinjer), och tillgängliga tillgänglighetsverktyg. De balanserar också ofta mellan grafisk design och tillgänglighet och står inför utmaningar med att identifiera behovet av tillgänglighet, dvs. vad som bör göras. Vissa kan också anta att tillgänglighet stör deras webbplatsdesign. Generell osäkerhet är dock vanligtvis relaterad till osäkerheten om när användarnas behov har uppfyllts tillräckligt. 

Bland de externa utmaningarna som webbplatsdesigners och utvecklare ser kan nämnas behovet av att övertyga företagsledningen och kunderna om vikten av tillgänglighet, inkludering av tillgänglighet i hela systemets utvecklings- och underhållscykel, begränsad arbetstid, begränsad budget, kommunikation med kunder, samt osäkerhet om organisationens och kundernas resursbegränsningar. Ibland kan de uppleva att företaget inte bryr sig tillräckligt om hur tillgänglighet främjas och hur andra intressenter är engagerade i ämnet. Därför finns osäkerhet om förväntningarna och ansvar för tillgänglighet. 

För att bygga webbplatser som kan användas och som informationen som delas genom dem kan utnyttjas, bör flera intressenter delta i planeringen av tillgänglighet. I utvecklingen av webbplatsen har företagsledare, utvecklare, innehållsskapare och användare en viktig roll i att främja tillgänglighet. Projektledare kan påverka tillgänglighetskunskap genom att själva utbilda sig, erbjuda utbildning för anställda och webbplatsutvecklare, anställa experter för att bedöma tillgänglighet, och även ta hänsyn till tidsresurser för webbplatsprojektet. Involvering av blivande användare är avgörande i utvecklingen. Användare och deras vårdgivare bör delta i planerings-, test- och utvärderingsfaserna för att identifiera användarnas faktiska behov som annars inte skulle upptäckas. Även om användning av lagstadgade tillgänglighetsriktlinjer är av avgörande betydelse för att uppnå en viss nivå av tillgänglighet och uppfylla lagstadgade krav bör det inte vara den enda metoden. Nuvarande tillgänglighetsriktlinjer är avsedda för webbplatsutvecklare och ger således lämplig vägledning främst för webbplatsansvariga och webbplatsutvecklare. Innehållsskapare måste också omfatta dessa praxis, som kan vara svåra att tillämpa vid innehållsskapande. Textinnehåll är dock fortfarande en av de viktigaste kanalerna för informationsdelning. 

Tekniker för att tillämpa lagstadgade riktlinjer bör diskuteras under utbildningar. Bedömningen av webbplatsens tillgänglighet kan kombinera automatiserade verktyg och manuella utvärderingsmetoder. Automatiserade verktyg kan användas för att identifiera fel som bryter mot tillgänglighetsriktlinjer, men manuell bedömning, som användartestning, kan identifiera de verkliga behoven hos användarna som annars inte skulle uppmärksammas. När det gäller utformning av tillgänglighet får man inte heller glömma andra egenskaper hos webbplatsen, såsom användbarhet, användarupplevelse och integritetsrelaterade säkerhetsfrågor. Dessa bör beaktas i planeringen och det måste säkerställas att de inte är i konflikt med varandra. Det är dock värt att notera att åtgärder som främjar tillgänglighet ofta också förbättrar webbplatsens användbarhet generellt och den positiva upplevelsen som användningen ger. Dessutom bör kompatibiliteten mellan hjälpmedelsteknik och webbläsartillägg, som skärmläsarprogram, också granskas med användarna för att säkerställa att de teknologier som användarna använder är kompatibla med webbplatsen. 

Även om strävan efter tillgänglighet på webbplatser inte bara är en högnivåteoretisk målsättning, bör den betraktas ur ett etiskt perspektiv på ledningsnivå så att insatserna från utvecklingsparterna och helheten av utvecklingsarbetet stöder uppfyllandet av tillgänglighet. Och även om strävan efter tillgänglighet inte heller bara handlar om att följa lagkrav och de riktlinjer de hänvisar till bör det säkerställas att de parter som arbetar med webbplatsen är medvetna om tillgänglighetens betydelse och känner till sätten att förbättra tillgänglighet, men viktigast av allt, de bör också förstå de kommande användarna.

Juho-Pekka Mäkipää artikel: ”Saavutettavuus on kaikkien asia”, översättning Susanne Öst