Meddelande om skydd av dina personuppgifter

Uppgjord 2.11.2018 enligt EU:s allmänna dataskyddsdirektiv (2016/679), artiklar 13 och 14.

1.Registrets uppehållare

Datero rf
Biblioteksgatan 13
65100 Vaasa
FO-nummer: 1843990-0
Telefon: 0500 17 15 16 
E-post: datero(at)datero.fi

2. Registeruppehållarens företrädare och kontaktperson

Sonja Haga-Erickson
E-post: sonja.haga-erickson(at)datero.fi
Telefon: 0500 17 15 16 

3. Registrets namn

Register över kunder som deltar i Dateros evenemang. 

4. Till vilket ändamål används mina personuppgifter? 

Den information som du uppgett används som bakgrundsinformation vid anmälan till grupper, handledningar eller skolningar.  

 

5. Rättsliga grunder för behandlingen av mina personuppgifter

Som grund för behandlingen av de personuppgifter du gett är ditt samtycke till användandet av personuppgifterna för detta ändamål. Dina personuppgifter behandlas inom gränserna för vad dataskyddslagen tillåter och förutsätter. EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6 punkt a. 

6. Vilka uppgifter efterfrågas och hur länge sparas de 

Från blanketten sparas namn, ålder, e-postadress, telefonnummer, faktureringsadress, kontaktperson/vårdnadshavare, vilken grupp, skolning, handledning du anmält dig till samt övrig information som du gett.  

Dina personuppgifter sparas så länga som det är nödvändigt för verksamheten.

7. Varifrån får vi uppgifterna för hanteringen? 

Informationen sparas i Webropol Survey & Reporting – enkät och rapporteringsapplikationen.

8. Överlåts mina uppgifter till andra? 

Information överlåts ej utanför Datero. Information överlåts endast till de anställda vid Datero som ger dig personlig handledning och som behöver uppgifterna för sin arbetsuppgift. Dina personuppgifter överflyttas inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska frihandelsområdet

9. Hur skyddas mina personuppgifter?

Uppgifter i elektronisk form skrivs ut endast vid behov. Pappersutskrifter förstörs genast efter behandling.  

Dina uppgifter behandlas endast av de personer på Datero som ger handledning. Registeruppehållarens datanät och utrustning, där registret uppbevaras, är skyddat med normalt i bruk varande skyddsmetoder. Webropol Oy fungerar som behandlare enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna sparas i servrar med hög dataskyddsfaktor i Helsingfors, vars underhöll sköts av Telia Inmics-Nebula Oy.  

10. Mina rättigheter

Du har rätt att granska de uppgifter som du uppgett och kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas samt även i övrigt förlita dig på dina lagliga rättigheter.  Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke och du har rätt att när som helst be att dina uppgifter raderas. 

Om du vill granska, rätta eller ta bort uppgifter som rör dig själv, skicka en begäran via e-post datero@datero.fi. 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter gått emot EU:s allmänna dataskyddsbestämmelser, så kan du framföra klagomål till datatillsynsmannens kontor. 

11. Förändringar i dataskyddsförordningen

Datero kan ändra sin dataskyddsförordning, då dess verksamhet och lagstiftningen kan förändras.  

Ifall Datero gör stora förändringar i dataskyddsförordningen så är det möjligt att du får ett meddelande om det.  

Den här dataskyddsförordningen har uppdaterats senast 21.8.2023.