Saavutettavuus on kaikkien asia.

Verkkosivujen saavutettavuuden tavoitteleminen on kaikkien osapuolten asia.

Saavutettavuus ei ole vain korkean tason teoreettinen tavoite. Se ei myöskään ole vain lakipykälien ja niiden viittaamien ohjeistusten noudattamista. Saavutettavuudessa verkkosivun käyttäjän toiminnalliset kyvyt – mukaan lukien aistinvaraiset kyvyt, kuten näkö ja kuulo, liikkumiseen liittyvät kyvyt, kognitiiviset kyvyt esimerkiksi kyky oppia ja soveltaa tietoa ja muistaa, sekä viestintäkyvyt asettavat saavutettavuusvaatimuksia verkkosivun ominaisuuksille ja sisällölle. Verkkosivujen rakentajat pyrkivät täyttämään näitä vaatimuksia suunnitellessaan sivustolla liikkumista, sivuston rakennetta, sisältöä, sekä käyttöön liittyviä tiedon syöttö- tai esitystapoja. Erityisesti sivustolla liikkumisen on oltava joustavaa ja suoraviivaista, rakenteen on oltava tuttua, sisällön on oltava helposti ymmärrettävää ja muistettavaa, tiedon syöttötapojen on oltava helposti löydettäviä ja esitystavat tulisi oltava selkeitä ja lisäksi niistä tulisi tarjota vaihtoehtoisia tapoja. Huomioitavia asioita sivuston suunnittelussa on siis paljon.

Verkkosivujen kehittämisen aikana verkkosivujen suunnittelijat ja heidän esimiehensä tekevät useita päätelmiä, oletuksia ja päätöksiä luodessaan verkkosivuja. Loppukäyttäjien kyvyt ja tarpeet vaihtelevat kuitenkin suuresti, jolloin käyttäjin tarpeiden huomioiminen voi olla haastavaa. Tämän lisäksi verkkosivun saattaminen saavutettavuudeksi mahdollisen puutteellisen tiedon, ajan ja budjetin puitteissa on haastavaa – näissä tilanteissa voi syntyä eettisiä ristiriitoja. Eettisiä ristiriitoja syntyy, kun ihmiset havaitsevat, että heidän velvollisuutensa yhtä ryhmää kohtaan ovat ristiriidassa toisen ryhmän tai aatteiden kanssa. Eettinen ristiriita voi syntyä sisäisen ja ulkoisen motivaation ja haasteiden välisessä suhteessa. Ihmisen eettiset arvot ovat kuitenkin luonnostaan osana verkkosivujen suunnittelussa ja loppujen lopuksi verkkosivujen rakentajilla on päätösvalta ja myös velvollisuus katsoa mitä sivujen suunnittelussa huomioidaan ja mitä ei.

Verkkosivujen suunnittelijoilla ja rakentajilla on sisäisiä ja ulkoisia motivaatiotekijöitä ja he kohtaavat sisäisiä ja ulkoisia haasteita, jotka vaikuttavat heidän aikomukseensa toteuttaa saavutettavuutta. Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat muun muassa henkilökohtainen motivaatio, kokemus siitä, että saavutettavuus tuo hyötyä kaikille, näkemys tuotteiden laadun kehittämisestä ja yrityksen maineesta sekä käyttäjien tuntemus. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi lainsäädännön vaatimukset, yrityksen tai asiakkaan vaatimukset, ulkopuolisen yhteisön vaikutus, sekä liiketoiminnan paine. Sisäisiä haasteita ovat muun muassa teknisten taitojen puute, rajoitettu tietämys saavutettavuusohjeista ja -standardeista, kuten WCAG:sta (web content accessibility guidelines), sekä käytettävissä olevista saavutettavuustyökaluista. He myös usein tasapainoilevat graafisen suunnittelun ja saavutettavuuden välillä sekä kohtaavat haasteita saavutettavuus tehtävän tunnistamisessa, eli ei tiedetä mitä pitäisi oikein tehdä. Jotkut myös olettaa, että saavutettavuus häiritsee heidän verkkosivujen suunnittelua. Yleinen epävarmuus kuitenkin liittyy siihen, että ei tiedetä milloin käyttäjien tarpeet ovat täyttyneet riittävästi.

Ulkoisina haasteina sivustojen suunnittelijat ja kehittäjät näkevät muun muassa johdon ja asiakkaiden vakuuttamisen saavutettavuuden tarpeellisuudesta, saavutettavuuden sisällyttämisen koko järjestelmän kehitys- ja ylläpitoelinkaareen, rajoitetun työajan, rajoitetun budjetin, asiakkaiden kanssa kommunikoinnin, sekä epätietoisuuden heidän organisaatioidensa ja asiakkaidensa resurssirajoituksista. Joskus he näkevät, että yritys ei oikein välitä siitä, kuinka saavutettavuutta edistetään, sekä kuinka muut sidosryhmät ovat asiaan sitoutuneet. Näin ollen heillä on epävarmuus saavutettavuuden odotuksista ja vastuista. 

Jotta verkkosivut voidaan rakentaa sellaisiksi, että niitä pystyy käyttämään ja niiden kautta jaettavaa tietoa pystyy hyödyntämään, useampien sidosryhmien tulisi osallistua saavutettavuuden suunnitteluun. Verkkosivun kehittämisessä organisaation johtajilla, kehittäjillä, sisällöntuottajilla, sekä käyttäjillä on tärkeä rooli saavutettavuuden edistämisessä. Projektipäälliköt voivat vaikuttavat saavutettavuusosaamiseen kouluttautumalla itse, tarjoamalla koulutusta työntekijöille ja verkkosivun kehittäjille, rekrytoimalla asiantuntijoita arvioimaan saavutettavuutta, sekä myös huomioimalla verkkosivuprojektin aikaresursseja. Verkkosivun kehityksessä tulevien käyttäjien mukaan ottaminen on ensisijaisen tärkeää. Käyttäjien, sekä myös heidän hoitajiensa tulisi osallistua suunnittelu-, testaus- ja arviointivaiheisiin, jotta käyttäjien todellisia tarpeita voidaan tunnistaa ja niihin voidaan reagoida. Lakisääteisten saavutettavuus ohjeistusten käyttäminen on toki ehdottoman tärkeää saavutettavuuden tietyn tason saavuttamiseksi ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi mutta sitä ei tulisi käyttää ainoana menetelmänä. Nykyiset saavutettavuusohjeistukset ovat tarkoitettu verkkosivujen kehittäjille ja antavat siten asianmukaista ohjausta lähinnä sivustovastaaville ja sivuston kehittäjille. Sisällöntuottajien on omaksuttava nämä käytännöt, jotka voivat olla vaikeita soveltaa sisällön tuottamisessa. Esimerkiksi tekstisisältö on kuitenkin vielä yksi tärkeimmistä tiedon jakamisen kanavista.

Tekniikoita laissa määrättyjen ohjeiden soveltamiseksi tulisi käsitellä koulutuksissa. Verkkosivujen saavutettavuuden arvioinnissa voidaan yhdistää automatisoituja työkaluja ja manuaalisia arviointimenettelyitä. Automatisoiduilla työkaluilla voidaan tunnistaa saavutettavuusohjeita rikkovat virheet, mutta manuaalisilla arviointimenettelyillä esimerkiksi käyttäjien kassa toteutettavalla testauksella, voidaan tunnistaa ne käyttäjien todelliset tarpeet, joita muutoin ei huomata. Saavutettavuuden suunnittelussa ei pidä kuitenkaan unohtaa muita verkkosivun ominaisuuksia, kuten käytettävyys, käyttäjäkokemus ja yksityisyyteen liittyvät tietoturvakysymykset. Nämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja huolehtia siitä, etteivät ne ole ristiriidassa toistensa kanssa. Tosin on helpottavaa huomata, että usein miten saavutettavuutta edistävät toimenpiteet edistävät myös verkkosivun käytettävyyttä yleisesti ja lopuksi käytöstä syntyvää positiivista kokemusta. Samoin avustavan teknologian tai verkkoselaimen lisäosien, kuten ruudunlukuohjelmien, yhteensopivuutta verkkosivujen kanssa tulee tarkastella myös käyttäjien kanssa. Näin ollen myös käyttäjien käyttämät teknologiat saadaan yhteensovitettua verkkosivun kanssa.

Vaikka saavutettavuuden tavoittelu ei ole vain korkean tason teoreettinen tavoite sitä tulisi tarkastella eettisistä näkökulmista johdon tasolla, jotta kehitystyön osapuolten panos sekä kehitystyön kokonaisuus tukisi saavutettavuuden toteutumista. Ja vaikka saavutettavuuden tavoittelu ei myöskään ole vain lakipykälien ja niiden viittaamien ohjeistusten noudattamista, tulee varmistua siitä, että verkkosivustoa työstävät osapuolet ovat tietoisia saavutettavuuden merkityksestä ja tuntevat keinot saavutettavuuden parantamiseksi mutta tärkeimpänä tuntevat myös tulevat käyttäjät.

Kirjoittaja: Juho-Pekka Mäkipää, Yliopisto-opettaja,  KTT, Vaasan yliopisto. Saavutettavuusasiantuntija Datero ry:ssä.