Datero

Datero är ett IKT-center för personer 
med särskilda behov

Datero är en förening som arbetar med IKT (information- och kommunikationsteknik)
för personer med särskilda behov. Här kan man få information om specialpedagogiska
dataprogram och appar, tekniska läs- och skrivhjälpmedel 
och specialpedagogiska metoder. 
Vi ordnar t.ex. personlig handledning, studiecirklar, kurser och seminarier.

Dateros målgrupper är personer som har läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter 
eller andra funktionsnedsättningar. Dateros tjänster är kostnadsfria för målgrupperna.
Vi tar gärna emot idéer och önskemål om kurser för målgrupperna.

Vi samarbetar även med anhöriga, terapeuter, skolor, bibliotek, föreningar
och organisationer. 

Yrkesverksamma kan beställa kurser och utbildningar från oss.

 

Datero rf 

Datero grundades år 1999. Dateros namn kommer från orden DAta-Terapia-ERityisOpetus 
(Data, terapi, specialundervisning). Datero har Österbotten som verksamhetsområde
med kontor i Vasa. Finansieringen kommer huvudsakligen från STEA. Enskilda projekt 
kan få finansiering från olika fonder och stiftelser.   

Datero är en icke-vinstdrivande förening vars medlemmar är olika handikapp- och
intresseorganisationer, offentliga samfund samt Vasa stad och Korsholms kommun. 
Dateros styrelse består av representanter från Dateros medlemmar. 

Dateros broschyr